Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica

Добродошли

на Wеb презентацију Адвокатске коморе Ниша. На нашем сајту можете пронаћи информације о раду коморе, адвокатима коморе и најновије вести и обавештења. Са задовољством Вам стојимо на располагању за сва Ваша питања и сугестије.

Документа за упис у именик адвокатских приправника/волонтера

датум објављивања: 30.05.2014. године

Списак потребне документације за упис у именик АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА/ ВОЛОНТЕРА

 1. Захтев за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера у слободној форми са кратком професионалном биографијом
 2. Упитник - може се преузети овде
 3. Извод из књиге рођених (не старији од 6 месеци)
 4. Уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
 5. Диплома правног факултета или уверење о дипломирању (оверена копија)
 6. Уверење Основног суда да се против кандидата не води кривични поступак
 7. Уверење Центра за социјални рад о пословној способности
 8. Лекарско уверење о општој здравственој способности кандидата издато од установе која врши преглед комисијски (Домови здравља, Заводи за здравствену заштиту радника, Институти за јавно здравље, Железничка амбуланта у Нишу и сл.
 9. Потврда/изјава да је кандидат раскинуо радни однос или потврда из евиденције Националне службе за запошљавање
 10. Фотокопија личне карте или очитана лична карта ако је са чипом
 11. Уговор о раду са адвокатом код кога обавља приправнички стаж
 12. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм
 13. Потврда Централног регистра Фонда ПИО да се лице не налази на евиденцији лица која уплаћују доприносе по основу радног односа /С обзиром да је прелазним одредбама члана 116. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о раду, прописано да од 01.01.2016.године престаје да важи образац радне књижице/
 14. Изјава да кандидат нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника
 15. Потврду о уплати таксе у износу од 500,00 динара на текући рачун бр. 160-18231-91, на име накнаде код подношења захтева за упис у Именик адвоката, адвокатских приправника и адвокатских приправника-волонтера
 16. Потврдa о уплати таксе у износу од 250,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, на име републичке административне таксе, у корист буџета Републике Србије, са позивом на број који је шифра општине у којој се врши уплата