Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica

Добродошли

на Wеb презентацију Адвокатске коморе Ниша. На нашем сајту можете пронаћи информације о раду коморе, адвокатима коморе и најновије вести и обавештења. Са задовољством Вам стојимо на располагању за сва Ваша питања и сугестије.

Документа за упис у именик адвоката

датум објављивања: 30.05.2014. године

Списак потребне документације за упис у именик АДВОКАТА:

 1. Захтев за упис у Именик адвоката у слободној форми са кратком професионалном биографијом
 2. Упитник - може се преузети овде
 3. Извод из књиге рођених (не старији од 6 месеци)
 4. Уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
 5. Диплома правног факултета (оверена копија)
 6. Уверење о положeном правосудном испиту (оверена копија)
 7. Кандидати који имају уверење о положеном адвокатском испиту достављају оригинал (ако су положили у АК Ниш) односно оверену копију (ако нису положили у АК Ниш)
 8. Уверење Основног суда да се против кандидата не води кривични поступак
 9. Уверење Центра за социјални рад да је кандидат пословно способан
 10. Лекарско уверење о општој здравственој способности кандидата издато од установе која врши преглед комисијски (Домови здравља, Заводи за здравствену заштиту радника, Институти за јавно здравље, Железничка амбуланта у Нишу и сл.)
 11. Фотокопија личне карте или очитана лична карта ако је са чипом
 12. Потврда/изјава да је кандидат раскинуо радни однос или потврда са евиденције Националне службе за запошљавање
 13. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм
 14. Потврда Централног регистра Фонда ПИО да се лице не налази на евиденцији лица која уплаћују доприносе по основу радног односа /С обзиром да је прелазним одредбама члана 116. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о раду, прописано да од 01.01.2016.године престаје да важи образац радне књижице/
 15. Изјава да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника Управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стеченог управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције
 16. Потврду претходног послодавца да кандидат није дисциплински одговарао, а ако јесте када и за коју повреду радне обавезе и која је дисциплинска мера изречена
 17. Доказ да је обезбеђен простор подобан за обављање адвокатске делатности ( Правни основ коришћења пословног простора)
 18. Потврду о уплати таксе у износу од 500,00 динара на текући рачун бр. 160-18231-91, на име накнаде код подношења захтева за упис у Именик адвоката, адвокатских приправника и адвокатских приправника-волонтера
 19. Потврдa о уплати таксе у износу од 250,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, на име републичке административне таксе, у корист буџета Републике Србије, са позивом на број који је шифра општине у којој се врши уплата
 20. Захтев за ослобађање дела трошкова за кандидате који се уписују у именик из редова приправника - може се преузети овде